top of page
Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Σ.Κ. ΡΟΗ (συλλόγου κολύμβησης ΡΟΗ ή roi aquateam) υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Η παρούσα έκδοση των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (22-5-2018) συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της Ε.Ε έτσι ώστε ο Σ.Κ. ΡΟΗ να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση ο Σ.Κ. ΡΟΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

 

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, αν και ο Σ.Κ. ΡΟΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπο τον επισκέπτη. Ο χρήστης του Σ.Κ. ΡΟΗ παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Σ.Κ. ΡΟΗ συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

Σημαντικές πληροφορίες προς Εσάς:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

α)Ο Σ.Κ. ΡΟΗ ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του.

Ως επισκέπτες του Σ.Κ. ΡΟΗ μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι κανένα απολύτως προσωπικό σας στοιχείο δεν αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται από εμάς.

 

β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά στοιχεία είναι διαθέσιμος στην διεύθυνση dpo.roiaquateam@gmail.com και θα απαντήσει άμεσα σε κάθε ερώτημά σας.

 

γ) Υπάρχουν 2 περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων: Μία κατά την χρήση της επιλογής «επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας κατά την οποία συλλέγουμε μόνο το e-mail σας, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και μία κατά την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο summer camp του Σ.Κ. ΡΟΗ κατά την οποία συλλέγουμε τα πλήρη στοιχεία του παιδιού που θα συμμετέχει στο summer camp , τα πλήρη στοιχεία των γονέων του καθώς και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ιατρικής φύσεως για το παιδί τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του κατά την διάρκεια συμμετοχής του στο summer camp.

 

δ) Πως τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε: Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα χορηγείτε οικειοθελώς κατά την έγγραφή σας ως χρήστης της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας είτε με την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο summer camp του Σ.Κ. ΡΟΗ.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην κατοχή μας και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και ρητά συναινέσει δια της χορηγήσεως των σχετικών στοιχείων. Δεν δίδουμε κανένα σας στοιχείο σε τρίτους και δεν παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά σε κανέναν.

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με εσάς. Συλλέγονται για τους ανωτέρω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά τρόπο που δεν εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Μάλιστα, για την αρτιότερη φύλαξη τους τα ηλεκτρονικά αρχεία κρυπτογραφούνται με σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και τα φυσικά αρχεία φυλάσσονται σε ασφαλή σημεία του Σ.Κ. ΡΟΗ μέχρι το πέρας της περιόδου φύλαξης τους η οποία ορίζεται σε 12 μήνες από τη λήξη του summercamp. Τα απλά συλλεγόμενα στοιχεία (email , ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) τα οποία συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείται τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας.

 

ε) Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ενημέρωση σχετικά και πρόσβαση σε αυτά, ενώ διατηρείτε πάντοτε την δυνατότητα τροποποίησης ή εναντίωσης σε επεξεργασία, καθώς και την μεταφορά τους ή την διαγραφή τους. Επίσης έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν αισθάνεστε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο Σ.Κ. ΡΟΗ απευθύνεται αυστηρά σε χρήστες του διαδικτύου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και συνέχιση της επίσκεψης/ χρήσης συνεπάγεται ότι η ηλικία του επισκέπτη/ χρήστη του είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες προχωρήσουν σε χρήση του ιστοτόπου, ο Σ.Κ. ΡΟΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του.

 

Cookies

Ο Σ.Κ. ΡΟΗ μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Σ.Κ. ΡΟΗ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης.

 

Τα μη προσωπικά στοιχεία τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους ή ακόμη και τις ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται από την χρήση της υπηρεσίας google analytics. Επιπλέον, το σύστημα του Σ.Κ. ΡΟΗ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστό-τόπους/ ιστό-σελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Σ.Κ. ΡΟΗ. Ο επισκέπτης/ χρήστης του Σ.Κ. ΡΟΗ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο και ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

bottom of page